logo

Polityka cookies

Polityka Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  możliwości logowania do serwisu;
  utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Cookie policy

 1. The service automatically collects only the information contained in the cookie files.
 2. Files (cookies) are text files that are stored in the end user device of the service. are intended for use on the site. First of all include the name of the website of its origin, its unique number, the storage time on the end device.
 3. The service Operator (name and possibly address) is the entity cookies cookies on your end device and access to them.
 4. The service Operator uses files (cookies) in order to: match the content of the website to individual preferences of the user, above all these files recognize its device, in accordance with its preferences to display the page; Preparing statistics to help us understand user preferences and behavior, analysis of these statistics is anonymous and allows you to adjust the content and appearance of the site to the prevailing trends, statistics also apply to assess the popularity of the site ; The ability to login to the site; Maintain user login on each subsequent page of the service.
 5. The service uses two main types of files (cookies)-session and fixed. Session files are temporary, they are stored until you leave the site (by accessing another page, logging off or turning off the browser). Fixed files are stored in User’s end device until the user deletes them or for the time that is due to their settings.
 6. The user may at any time change the settings of their browser to disable the handling of cookies or to obtain information about their placement on their device. You can see other available options in your Web browser settings. Please note that most browsers are set to accept file saving (cookies) on the end device by default.
 7. The Operator of the website informs that changes in settings in the user’s Web browser may restrict access to certain functions of the website site.
 8. The files (cookies) used by the service (posted on the user’s terminal equipment) may be made available to its partners and the advertiser associated with it.
 9. Information on Web browser settings is available in the menu (Help) or on its manufacturer’s website.