Polityka prywatności

Dbamy o prywatność

Polityka prywatności strony online-partners.pl

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na niniejszej stronie internetowej jest Online Partners Joanna Zaleska, z siedzibą przy ul. Folwarczna 20, 43-450 Ustroń NIP: 6252063865, („Administrator”), e-mail: kontakt@online-partners.pl

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail, telefonicznie lub pisemnie na numer/adresy wskazane w pkt 1 powyżej.

3. Administrator chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

4. Opisane zasady odnoszą się do wszystkich stron internetowych administrowanych przez Administratora („Strony”). Nie mają zastosowania do stron innych organizacji, dostępne przez linki na Stronach i których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się niniejszych zasad.

5. Administrator nie zbiera informacji, które pozwolą na identyfikację użytkowników Stron, chyba że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez Strony, e-mail, telefon, czy też poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Administrator zapewnia poufność udostępnionych mu informacji.

a. Dane osobowe, które Administrator zbiera w toku kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronach to: imię, adres e-mail, numer telefonu i informacje podane w treści wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6. Podczas podawania swoich danych osobowych na Stronach użytkownik zawsze może zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

7. Administrator nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udostępnia w żaden inny sposób swoich list mailingowych, w tym pozyskanych przez Strony, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.

8. Administrator nie dzieli się ani w żaden inny sposób nie udostępnia swoich danych innym podmiotom.

9. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi w tym doradczo-kontrolne oraz podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez

Administratora wskazanych powyżej celów. Wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi określone w RODO i wdrożyły odpowiedzenie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Przekazywanie danych poza EOG odbywa się na postawie art. 45 RODO – przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie art. 46 RODO – przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym z zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

11. Z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, Administrator danych podaje takie informacje w niniejszej Polityce Prywatności.

12. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać pośrednio lub bezpośrednio dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Nazwa podmiotu Link do informacji Ryzyko związane z transferem danych poza EOG oraz mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

Facebook https://www.facebook.com/legal/terms 1) nieuprawniony dostęp do danych, 2) utrata kontroli nad swoimi danymi, 3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, 4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/user-agreement 1) nieuprawniony dostęp do danych, 2) utrata kontroli nad swoimi danymi, 3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, 4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Twitter https://twitter.com/en/tos#intlTerms 1) nieuprawniony dostęp do danych, 2) utrata kontroli nad swoimi danymi, 3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, 4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

Google https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be 1) nieuprawniony dostęp do danych, 2) utrata kontroli nad swoimi danymi, 3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, 4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

13. Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkowników Stron odbywa się na podstawie zgody, udzielona zgoda może zawsze zostać wycofana. Osoby, której dane dotyczą może także zgłosić sprzeciw, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora.

14. W przypadku usługi Newslettera istnieje ciągła możliwość rezygnacji z jego otrzymywania– pod każdym newsletterem znajduje się link do rezygnacji z otrzymywania kolejnej korespondencji.

15. Osoby, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych prawem. Cofnąć zgodę można w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

16. W razie uznania, że przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą przez Online Partners jest niezgodne z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

17. Online Partners zastrzega sobie prawo zmiany tej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności jej dostosowania do aktualnych przepisów prawa, zmiany sposobu przetwarzania danych lub wprowadzenia nowych wymogów organów nadzorczych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.

18. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

19. O treści zmian Polityki prywatności Online Partners poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: https://online-partners.pl/polityka-prywatnosci/. Taka informacja będzie utrzymana na wskazanej stronie przez okres co najmniej 15 (piętnastu) kolejnych dni kalendarzowych